REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW W RAMACH CATERINGU DIETETYCZNEGO RajLifeDiet

§1 Postanowienia ogólne

1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez Jolanta Jedlak , prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Raj Jolanta Jedlak ul. Szkoły orląt 4/101 Warszawa , wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego pod NIP 5321000555 , REGON 013018470, zwanym dalej „RajLifeDiet”.
2 W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
§2 DEFINICJE
• Usługi      – Przygotowanie i dostarczanie przez RajLifeDiet posiłków w zestawach w ramach tzw. cateringu dietetycznego
• Klient      – Pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z Usług
§3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1 Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta, jednym z poniższych wariantów („Zestaw”):
1 Dieta redukcyjna (1000 kcal,1200 kcal, 1500 kcal)- 5daniowa
2 Dieta montignac (1500 kcal, 2000 kcal) – 5daniowa
3 Dieta wege (1200 kcal,1500 kcal, 2000kcal) – 5daniowa
4 Dieta sportowa (2000 kcal, 2500 kcal, 3000 kcal)- 5daniowa
5 Dieta indywidualna ( kaloryczność uwarunkowana indywidualnymi preferencjami)
2 Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym samoprzylepną etykietą, zawierającą informację o jego zawartości oraz wartości energetycznej posiłku wraz z warunkami przechowywania, umieszczonym wraz z innymi, wchodzącymi w skład Zestawu posiłków w opakowaniu zbiorczym – torba papierowa z logo RajLifeDiet ,z danymi Klienta takimi jak imię i nazwisko oraz adres i godzina dostawy oraz z rodzajem diety.
3 Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w zakładce zamów . Kwota zależna jest od czasu trwania diety
§4 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA
1 Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę, zamierzającą skorzystać z Usług („Zamawiający”):
1 Mailowo poprzez wysłanie mail’a na adres zamawiam@rajlifediet.pl
2 Telefonicznie 571 470 208 w godzinach 8.00-17.00
3 Składając zamówienia przez zakładkę „ zamów ” i określając szczegóły zamówienia

2 Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia jego otrzymania za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającego: dane Klienta, numer Zamówienia, wybrany Wariant diety, adres dostawy, daty i godziny poszczególnych dostaw i inne istotne dla danego Zamówienia informacje.
3 Zamówienia złożone w dzień roboczy do godz. 12.00 będą realizowane od następnego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia. Zamówienia złożone w dzień roboczy po godz. 12.00 oraz w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane od drugiego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia.
4 Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest poinformować RajLifeDiet o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
5 Przyjęcie i zrealizowanie Zamówienia – także z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 4 powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności RajLifeDiet za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta, lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu RajLifeDiet o pozostałych przyjmowanych przez klienta płynach i produktach.

§5 PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE
1 Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie na jeden dzień roboczy przed jego realizacją na podstawie potwierdzenia zamówienia w jeden z następujących sposobów:
a przelewem bankowym na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia rachunek bankowy
b za pośrednictwem udostępnionego przez RajLifeDiet na swojej stronie internetowej systemu płatności elektronicznych (PayU)
2 Za dzień płatności uważany jest:
a w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt a) powyżej: dzień uznania rachunku bankowego Klienta kwotą należności za dane Zamówienie
b w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt b) powyżej: dzień otrzymania przez RajLifeDiet potwierdzenia zapłaty od operatora systemu, o którym mowa w ust. 1 pkt b) powyżej albo – jeśli RajLifeDiet otrzyma takie potwierdzenie do godz. 12:00 dnia poprzedzającego dostawę.
3 RajLifeDiet uprawniony jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do otrzymania należności za dane zamówienie za przekazaniem Zamawiającemu stosownej informacji droga telefoniczną lub mailową. W razie skorzystania z tego uprawnienia przez RajLifeDiet za dzień złożenia zamówienia uważany będzie dzień zapłaty (uznania rachunku bankowego RajLifeDiet ) kwotą należności.
§6 Dostawa
1 Dostawa Zamówienia odbywa się codziennie w wybranym przez Klienta podczas składania Zamówienia przedziale godzinowym, mieszczącym się w przedziale pomiędzy 20:00-2:00
2 W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną do godz.14:00 dnia poprzedzającego Dostawę, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
3 Powyżej 30 km dopłata – ustalana indywidualnie.
§7 ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA
1 Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwila otrzymania przez Klienta od RajLifeDiet wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.
2 Klient uprawniony jest do anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 12:00 na 1 dzień roboczy przed planowaną datą anulowania zamówienia.
3 O zamiarze zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować RajLifeDiet telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod odpowiednim adresem. Dietę można wstrzymać na minimum 5dni.
4 Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania. Zamówienie zostaje zawieszone do wykorzystania w terminie 30 dni od daty anulacji.
5 W przypadku rezygnacji z zamówienia pakietowego (zgodnego z aktualną ofertą RajLifeDiet ) klienta obowiązuje rozliczenie wykorzystanej częściowo diety w cenach dni pojedynczych.
6 W przypadku zmiany diety w trakcie trwania zamówienia na pakiet o wyższej wartości, klient zobowiązany jest dokonać dopłaty do godz. 12:00 dnia poprzedzającego dostawę.
7 Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy w przypadku zmniejszenia pakietu.
§8 REKLAMACJE
1 W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji
2 Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: reklamacje@rajlifediet.pl
3 Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji, ale w żadnym razie nie później niż o godz. 8: 00 kolejnego dnia roboczego, następującego po dniu złożenia Reklamacji
4 W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji RajLifeDiet poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.
5 W razie stwierdzenia przez RajLifeDiet , iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, RajLifeDiet poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 1 dzień przedstawiając stosowne uzasadnienie.
6 W razie nieuwzględnienia Reklamacji zgodnie z ust. 5 powyżej, braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) RajLifeDiet , który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, RajLifeDiet należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonych Klientowi posiłku lub posiłków zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem RajLifeDiet.
§9 POLITYKA PRYWATNOŚCI
Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celach realizacji zamówienia i celach marketingowych. Administratorem danych jest Jolanta Jedlak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Raj Jolanta Jedlak przy ul. Szkoły Orląt 4/101 Warszawa 03-984, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Warszawa pod NIP 5321000555, REGON 013018470. Dostęp Klienta do swoich danych osobowych oraz zmiana lub poprawienie jest prawem Klienta i można tego dokonać kontaktując się z konsultantem Cateringu Dietetycznego RajLifeDiet. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zrealizowanie zamówienia będzie utrudnione lub niemożliwe według oczekiwań Klienta.

Ikona czatu Czat z dietetykiem

napisz

Click ENTER to chat